Algemene voorwaarden De Nieuwe Yogaschool | De Nieuwe Yogaschool

Algemene voorwaarden

Click on De Nieuwe Yogaschool to read our general terms of agreement in English.

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Nieuwe Yogaschool gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van De Nieuwe Yogaschool zijn hier te downloaden.

1.3 Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij De Nieuwe Yogaschool georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.4 De Nieuwe Yogaschool b.v. is gevestigd te Amsterdam aan de Laurierstraat 109 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58741186.

1.5 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door De Nieuwe Yogaschool uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij De Nieuwe Yogaschool zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: 'Abonnement').

1.7 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij De Nieuwe Yogaschool, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.8 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.9 Retraite: een door De Nieuwe Yogaschool georganiseerde Retraite.

1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij De Nieuwe Yogaschool. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.11 Website: de website van De Nieuwe Yogaschool: www.denieuweyogaschool.nl

1.12 Workshop: een bij of door De Nieuwe Yogaschool te geven of gegeven workshop.

1.13 Training: een bij of door De Nieuwe Yogaschool te geven of gegeven training of Advanced study.

1.14 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan De Nieuwe Yogaschool.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij De Nieuwe Yogaschool zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen, Retraites en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van De Nieuwe Yogaschool aan of bij De Nieuwe Yogaschool. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van De Nieuwe Yogaschool verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die De Nieuwe Yogaschool voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.

2.2 De Nieuwe Yogaschool kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Nieuwe Yogaschool zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van De Nieuwe Yogaschool zijn betrokken.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat De Nieuwe Yogaschool het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.

3.3 De Nieuwe Yogaschool geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan op twee manieren: 1) per email naar info@denieuweyogaschool.nl of 2) bij ons aan de balie waarbij je een formulier invult. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

JAARABONNEMENT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5. 
Geldigheid: 1 jaar.

MAANDABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Student (al dan niet via een partner van De Nieuwe Yogaschool) te betalen en te volgen les bij De Nieuwe Yogaschool, anders dan op basis van een abonnement.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij de receptie van De Nieuwe Yogaschool. Nadat de medewerker van De Nieuwe Yogaschool de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student een token. Deze token dient voor aanvang van de les of workshop aan de betreffende docent te worden gegeven.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Tienrittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de Student (via de Website) een Abonnement (maandabonnement onbeperkt) afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten op de Website via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan De Nieuwe Yogaschool toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van De Nieuwe Yogaschool. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 De Nieuwe Yogaschool biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via dit formulier. De Nieuwe Yogaschool zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

4.5

1.Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is De Nieuwe Yogaschool gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door De Nieuwe Yogaschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, Tienrittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke 'no show' wordt bij een 10 rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed. 
•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar De Nieuwe Yogaschool komen. We houden altijd 5 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

6.3 De Nieuwe Yogaschool is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op(feest)dagen de deuren te sluiten.  Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De Student kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij De Nieuwe Yogaschool en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@denieuweyogaschool.nl.

7.3 Indien een Student, na beëindiging van een Abonnement, binnen 4 maanden opnieuw een Abonnement wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.

8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat De Nieuwe Yogaschool het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan De Nieuwe Yogaschool. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

8.3 Voor sommige Workshop(s), Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering (geen Advanced study)

9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan administratie@denieuweyogaschool.nl. Dit geldt niet voor Advanced studies, zie punt 11.1.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld. Dit geldt niet voor Advanced studies, zie punt 11.1.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering

10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@denieuweyogaschool.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.6 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

11. Trainingen en Advanced studies

11.1 Voor de Johan Noorloos Teacher Training en Advanced studies gelden andere voorwaarden.

12. Huisregels

12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van De Nieuwe Yogaschool volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van De Nieuwe Yogaschool er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van De Nieuwe Yogaschool.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
 • De Nieuwe Yogaschool stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio's.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Nieuwe Yogaschool niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

12.2De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot De Nieuwe Yogaschool te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De Nieuwe Yogaschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan De Nieuwe Yogaschool, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, De Nieuwe Yogaschool. 

13.2  De Nieuwe Yogaschool werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan  De Nieuwe Yogaschool, deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door De Nieuwe Yogaschool, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Nieuwe Yogaschool adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

13.3 Een bezoek aan De Nieuwe Yogaschool, onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment. Lees hierover meer op onze Veelgestelde vragen pagina.

13.4 Partners verplichten zich de risico's genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door De Nieuwe Yogaschool afdoende te verzekeren en De Nieuwe Yogaschool te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.1.

14. Persoonsgegevens

14.1  De Nieuwe Yogaschool verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De Nieuwe Yogaschool gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 De Nieuwe Yogaschool gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Nieuwe Yogaschool en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van De Nieuwe Yogaschool, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@denieuweyogaschool.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Nieuwe Yogaschool gebruik kan worden gemaakt.

14.3 De Nieuwe Yogaschool geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

14.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door De Nieuwe Yogaschool worden verwerkt, voor welke doeleinden De Nieuwe Yogaschool dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

15.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Nieuwe Yogaschool zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Back
2019 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ